David Sundberg
Urban Housing
Via Verde, Bronx NY, Dattner / Grimshaw, Architects; 2012DS11.405
David Sundberg
Urban Housing
Via Verde, Bronx NY, Dattner / Grimshaw, Architects; 2012DS11.402
David Sundberg
Urban Housing
Via Verde, Bronx NY, Dattner / Grimshaw, Architects; 2012DS11.413
David Sundberg
Urban Housing
Via Verde, Bronx NY, Dattner / Grimshaw, Architects; 2012DS11.415
David Sundberg
Urban Housing
Via Verde, Bronx NY, Dattner / Grimshaw, Architects; 2012DS11.409
David Sundberg
Urban Housing
Via Verde, Bronx NY, Dattner / Grimshaw, Architects; 2012DS11.426,423
David Sundberg
Urban Housing
Via Verde, Bronx NY, Dattner / Grimshaw, Architects; 2012DS11.424-1